yabo官方网站

职工卡拉ok比赛


yabo官方网站想唱就唱卡拉OK比赛
美丽天鹅·青春之歌yabo官方网站想唱就唱卡拉OK比赛第一期
 

一号选手 《大哥》

2号选手《勇气》

3号选手《过火》

4号选手《窗外》

yabo官方网站5号选手《至少还有你》

yabo官方网站6号选手《遇上你是我的缘》

yabo官方网站7号选手《这一生回忆有你就足够》

8号选手《其实我很在乎你》

9号选手《一生爱你千百回》

 

10号选手《谁让我爱上你》

11号选手《隐形的翅膀》

12号选手《东风破》

13号选手《朋友》

14号选手《第一次爱的人》

yabo官方网站15号选手《青藏高原》


yabo官方网站想唱就唱卡拉OK比赛第一期
 

一号选手 《大哥》